അരുവിക്കരയിൽ പി.സി.ജോർജും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിർത്തുന്നു

P C George
അരുവിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി. സി ജോർജിന്‍റെ പാർട്ടിയായ അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും മത്സരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുമെന്ന കാര്യം പി. സി ജോർജാണ് അറിയിച്ചത്. ആറ് സഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക ജോർജിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}