യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം കരിപ്പൂരില്‍

banner02
കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം. വിമാനം വൈകുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. എയര്‍ ഇന്ത്യാ കൗണ്ടറിന്റെ മുന്നിലാണ് പ്രതിഷേധം.

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}