ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ഒരു കോടി വീടുകളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭവന രഹിതര്‍ക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുളളില്‍ ഒരു കോടി വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കാനുളള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ്‍ പദ്ധതിപ്രകാരമാണ് വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുക. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളില്‍ 60 ശതമാനം തുക കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും 40 ശതമാനം തുക സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വഹിക്കണം. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 90 ശതമാനം തുകയും കേന്ദ്രമായിരിക്കും വഹിക്കുക.

സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയും വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അടക്കം ഭൗമശാസ്ത്രപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുളള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുമാകും നല്‍കുക.