ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധന

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധന. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെക്കാള്‍ ഏപ്രില്‍ ജൂണ്‍ പാദത്തിലെ വരുമാനത്തില്‍ 9 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് റെയില്‍വെക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 36,674 .17 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം പാദത്തിലെ റെയില്‍വേയുടെ വരുമാനം. മുന്‍ വര്‍ഷമിത് 33499.53 കോടിയായിരുന്നു. റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉള്ളത്. ചരക്ക് നീക്കത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനത്തില്‍ ഏഴ് ശതമാനവും യാത്രാക്കൂലി ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം 16.38 ശതമാനവും വര്‍ധിച്ചു. ചരക്ക് നീക്കത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനം 24850.37 കോടി രൂപയും യാത്രാക്കൂലി ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം 10153.68 കോടി രൂപയുമാണ്. മറ്റ് മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം 4 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 1011.35 കോടിയായി. ഈ കാലയളവില്‍ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 7.33 ശതമാനം വര്‍ധന രേഖപെടുത്തി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 1959 ദശലക്ഷത്തില്‍ നിന്നും 2103 ദശലക്ഷമായി വര്‍ധിച്ചു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close