എം.ജി/കേരള സര്‍വകലാശാലകള്‍ ബുധനാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു

എം.ജി/കേരള സര്‍വകലാശാലകള്‍ ബുധനാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. എം.ജി യു.ജി/പി.ജി/ഏകജാലകം അലോട്ട്‌മെന്റും കോളേജില്‍ ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും നീട്ടിവച്ചു. മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജൂലായ് 18 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എം.ജി പി.ജിയുടെ ഒന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റും യു.ജിയുടെ നാലാം അലോട്ട്‌മെന്റും കോളേജില്‍ ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും നീട്ടിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതിയും ഷെഡ്യൂളും പിന്നീട് അറിയിക്കും.

Show More

Related Articles

Close
Close