ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സത്യ സായിബാബാ ക്ഷേത്രം.

sai temple 2ഇത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സത്യ സായിബാബാ ക്ഷേത്രം.
സായി ഗ്രാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ഏപ്രിൽ 24ന് പ്രാണ പ്രതിഷ്ട നടത്തി.
ഒറ്റവെണ്ണകൽ വിഗ്രഹം. ജൈപുരിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു.

Show More

Related Articles

Close
Close