സായി സ്മരണ ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കാൻ ബഹുഃ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി സായിഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ

സായി സ്മരണ ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കാൻ ബഹുഃ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ.രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി സായിഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ

Show More

Related Articles

Close
Close